Artikel van Elisa

Welbevinden, functionele performantie en persoonlijke controle bij ouderen thuis en in het woonzorgcentrum


168644_962_1176807174240-oud.jpg

Een correcte referentie van het artikel:

Van Roosmalen, G., Marcoen, A.(2007). Welbevinden, functionele performantie en persoonlijke controle bij ouderen thuis en in het woonzorgcentrum. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38, 134-146

De context van het artikel:

Je vind het artikel ‘Welbevinden, functionele performantie en persoonlijke controle bij ouderen thuis en in het woonzorgcentrum’ terug in het vaktijdschrift ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’. Dit artikel gaat uit van het Centrum voor Ontwikkelingspsychologie. Deze organisatie gaat uit van de Katholieke Universiteit Leuven. Het tijdschrift zelf is gericht op kwetsbare ouderen en ondersteunende sociaal-geneeskundige activiteiten.

De auteur:

-Wie schreef het artikel?

Griet Van Roosmalen en A. Marcoen hebben dit artikel gerealiseerd.

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs?

Er wordt geen informatie gegeven over de auteurs in het artikel.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?

Griet Van Roosmalen is een onderzoekster aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze is vooral bezig met de effecten dat een opname heeft op ouderen. Voor dit artikel werkte ze samen met A. Marcoen. Alain Marcoen is professor in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Brussel. Hij geeft les over een psychologisch-ethische benadering van het ouder worden.

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?

G. Van Roosmalen: “Gehechtheidsrepresentaties, perceptie van emoties en empathie : literatuurstudie en empirisch onderzoek bij moeders van kleuters”

A. Marcoen: "Beeldvorming over ouderen"
A. Marcoen: "Eenzaamheid"
A. Marcoen: "Grootouders tussen mogen en moeten"
A. Marcoen: "Ontwikkelingspsychologie"
A. Marcoen: "Duurzame zelfzorg: een ethische opdracht"

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?

In het artikel volgt alles elkaar logisch op. Men heeft gebruik gemaakt van tussentitels zodat het artikel goed verdeeld wordt. Er is een eerste niveau die nog eens onderverdeeld wordt in andere, kleinere titeltjes. Dit is echter niet zo duidelijk, omdat er weinig verschil is tussen de 2 niveaus.

b. Wat zijn de tussentitels ?

Niveau 1: Inhoud, Inleiding, Succesvol ouder worden en welbevinden, Functionele performantie en woonsituatie, Persoonlijke controle over dagelijkse activiteiten, Onderzoeksvragen, Methode, Data-analyse, Resultaten, Discussie, Beperkingen van het onderzoek, Literatuur.

Niveau 2: Onderzoeksgroep, Instrumenten, Functionele Performantie, Welbevinden, Welbevinden en woonsituatie, Welbevinden en functionele performantie, welbevinden en persoonlijke controle over ontvangen hulp.

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?

Bronnen vind je niet meteen terug in de tekst. Er wordt wel gebruik gemaakt van nummers die dan terug te vinden zijn bij de titel ‘Literatuur’. De bronnen zijn correct weergegeven.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?

De tabellen zorgen voor verduidelijking van de tekst. Onderaan de tabellen worden er nog gegevens van in de tabel verduidelijkt.

Maak een lijstje met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Wijs over Grijs

* Organisaties betrokken bij het thema

Woonzorgcentrum
Rusthuis (RON)
Rust –en verzorginstehuis (RVT)

* Specialisten

Kempen
Ormel

* Definities en moeilijke woorden

Affect = aandoening van het gemoed
Attributie = toewijzing van rechtsmacht
Determinanten = bepalende factor in een ontwikkeling of een toestand.
Hedonisch = leer dat zinnelijk genot het richtsnoer van het menselijk handelen hoort te zijn en het hoogste goed is.
Indicator = factor die iets aangeeft
Funcionele performantie = aard en hoeveelheid van de regelmatig verrichte activiteiten.
Respondent = iemand die antwoordt op een enquête.
Regressie = terugkeer tot een vroeger stadium
Significant = veelbetekenend

Synthese

Wanneer men het woord ouderen hoort, denkt men vaak aan een rust –en verzorgingstehuis. Maar doen zij dit ook?

In het artikel wordt uitgelegd hoe ouderen tegenover een woonzorgcentrum staan. Het verwachtingspatroon van ouder worden is vast en zeker al veranderd. Vandaag wil men vooral actief en autonoom in het leven staan. Onafhankelijkheid is voor de ouderen ook wel een belangrijk punt. Een overstap naar een woonzorgcentra is zeer ingrijpend. Er is wel degelijk een verschil tussen de thuiswonenden en de bewoners van een woonzorgcentrum. Het zijn niet enkel negatieve punten. Neem nu de huishoudelijke taken. Thuis zijn die een last, in het centrum zijn ze een bron van welbevinden. Succesvol ouder worden is mogelijk door kansen voor selectie, optimalisatie en compensatie.

Wilt u nog wat meer info over welbevinden, functionele performantie en persoonlijke controle bij ouderen thuis en in het woonzorgcentrum, dan kunt u de powerpoint raadplegen.