Artikel van Jolien

Mantelzorg bij ouderen

Wanneer u klikt op deze link, kunt u alvast naar een videofragmentje kijken over het leven als mantelzorger.

http://hulpbehoevendeouderen.wikidot.com/local--files/artikel-van-jolien/Het%20leven%20van%20een%20mantelzorger.avi

Een correcte referentie van het artikel:

Duijnstee, M.S.H., Tjadens, F.L.J. (1999). Mantelzorg bij ouderen, Nieuw Geriatrie Informatorium, oktober 1999

De context van het artikel:

Mijn artikel “Mantelzorg bij ouderen” komt van de vakbibliotheek Bohn Stafleu Van Loghum, Houten
Het is een deeltje van Nieuw Geriatrie Informatorium en dateert van oktober 1999.

De auteur:

-Wie schreef het artikel?
Het artikel is geschreven door Drs. F.L.J. Tjadens en Prof.dr. M.H.S. Duijnstee van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in Utrecht.

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs?
In het eigenlijke artikel staat er verder niets over de auteurs vermeld.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?
Over F.L.J. Tjadens vind ik niets terug via het internet.

M.S.H Duijnstee is verpleegkundige, volgde de opleiding MGZ en studeerde arbeids- en organisatiepsychologie. Mw. prof. dr. M.S.H. Duijnstee promoveerde op een onderzoek naar de belasting van familieleden van dementerenden. Duijnstee werkte onder meer als wijkverpleegkundige en als clustermanager bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Daarnaast was zij vanaf 1993 tot 2003 bijzonder hoogleraar Innovaties in het veld van de thuisverpleging. Duijnstee is directeur van de Academie Gezondheidszorg Utrecht. Zij is tevens deeltijdlector Familiezorg binnen het lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen. Mw. prof. dr. M.S.H. Duijnstee is sinds 2003 onderwijshoogleraar t.b.v. de ontwikkeling van de Academie Gezondheidszorg Utrecht in de faculteit geneeskunde, onderdeel Directie Onderwijs en Opleidingen.
Ze vervult ook nog andere funtcies zoals:

* Directeur Academie Gezondheidszorg Utrecht
* Lector Familiezorg, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht
* Voorzitter Kenniscentrum Innovatie van Zorg, Hogeschool Utrecht
* Voorzitter Landelijk Forum voor praktijkgericht onderzoek
* Lid Commissie Gezondheidsonderzoek aan de Hogescholen,
* Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO)

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?
*Kars, M.C., M.S.H. Duijnstee, A. Pool, J.J.M. van Delden, M.H.F.Grypdonck (2008) ‘Being there: parenting the child with acute lymphoblastic leukaemia’,
Journal of Clinical Nursing, pag.1553-1562

* Verhaeghe, S.T.L., F.J. van Zuuren, T. Defloor, M.S.H. Duijnstee, M.H.F. Grypdonck (2007) How does information influence hope in familymembers of
traumatic coma patients in intensive care unit’, Journal of Clinical Nursing, pag. 1488-1497

* Verhaeghe, S.T.L., F.J. van Zuuren, T. Defloor, M.S.H. Duijnstee, M.H.F. Grypdonck (2007)’The process and the meaning of hope forfamilymembers of
traumatic comapatients in intensive care’ Qualitative Health Research, July 17(6): 730-43

* Vliet van, M., Schuurmans, M.J., Grypdonck, M.H.F., Duijnstee, M.S.H. (2006)‘Improper Intake of Medication by Elders – Insights on Contributing Factors:
A Review of the Literature’. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal. Vol. 20, Number 1, pag 79-93

* Meeteren van, N.L.U., H. Wittink, R. Coppoolse, P.J.M. Helders, M.S.H. Duijnstee (2006) ‘De Utrechtse opleidingskolom Fysiotherapie’. Tijdschrift voor Hoger
Onderwijs en Management (Thema), nummer 1, 2006, pag. 12-17

De structuur van het artikel:

-Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
In het artikel volgt alles logisch op elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van hoofdtitels en tussentitels.
Het artikel begint met een korte samenvatting over het artikel. Daarna is er een korte inhoudstafel met enkel de hoofdtitels. Vervolgens is er een hele korte inleiding waarna het begrip “mantelzorg” uit de doeken gedaan. Er wordt verder ook nog een blik naar toekomst geworpen en vervolgens gaat men over naar het eigenlijke mantelzorgproces. De gevolgen van het zorgen worden ook wat naderbij bekeken. Daarna is er een afweging van kosten en baten en gaat men wat dieper in op de ondersteuning voor mantelzorgers. Als laatste is er nog een slotbeschouwing en een literatuurlijst.

- Wat zijn de tussentitels ?
* Samenvatting
* 1. Inleiding
* 2. Het begrip mantelzorg
* 3. Een blik in de toekomst
* 3.1 De vraag naar zorg
* 3.2 Het aanbod aan zorg (professionele zorg, mantelzorg)
* 4. Het mantelzorgproces
* 4.1 De start (om hulp vragen?, inspringen)
* 4.2 Relatiepatronen in het mantelzorgproces
* 5. Gevolgen van het zorgen
* 5.1 Kosten (tijd, energie, geld)
* 5.2 Baten
* 6. Een afweging van kosten en baten
* 6.1 De ene mens is de andere niet
* 6.2 De ene zorgsituatie is de andere niet (ziekte en symptomen, fysieke problemen, het eigen
kunnen, woonomstandigheden en –omgeving)
* 6.3 Het resultaat: een verlies- en winstrekening van de mantelzorger?
* 7. Ondersteuning voor mantelzorgers
* 7.1 Thuiszorg
* 7.2 Huisarts
* 7.3 Opvangvoorziening
* 7.4 Transmurale projecten
* 7.5 Verblijfszorg
* 8. Slotbeschouwing
* Literatuur

- Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
Er wordt gebruik gemaakt van een bronnenlijst op het einde van de tekst. Deze valt onder de titel literatuur.

- Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
Er wordt veel gebruik gemaakt van tabellen en schema’s. Deze zorgen voor een goede verduidelijking van de tekst.

Maak een lijstje met:

- Interessante bronnen die je nog wil doornemen:
Tjadens F. Wie zorgt er voor de mantelzorger? Over belangenbehartiging, maatschappelijke rollen en ouderschap. Lezing voor werkconferentie Wie behartigt de belangen van
mantelzorgers? van het Steunpunt Mantelzorg en het RP/CP Gooi en Vechtstreek, 3 december, 1998.

- Organisaties betrokken bij het thema:
* Thuiszorg(organisaties),
* Huisarts,
* Geriater,
* Opvangvoorziening,
* Tussenvoorzieningen,
* Ziekenhuis,
* Verblijfszorg ( verpleeg- en verzorgingshuis),
* Dag- of nachtopvang

- Specialisten:
* Drs. F.L.J. Tjadens
* Prof. Dr. M.H.S. Duijnstee
* J. Hattinga Verschure

- Definities en moeilijke woorden:
* Additionele kosten = bijkomende kosten

* Adequaat = passend

* ADL-hulp = ADL-hulp of ADL-assistentie vervangt als het ware de armen en/of benen van de
gehandicapte bewoners (ADL = Activiteiten Dagelijks Leven)

* CARA = Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen = Deze verzamelnaam werd
gebruikt voor langdurige aandoeningen van de luchtwegen

* Casuïstiek = toepassing van de algemene ethische regels op concrete gevallen en situaties; leer
van de oplossing van de gewetensvragen

* Conformatie = het gelijkvormig maken

* Consideratie = overweging

* CVA = Cerebro Vasculair Accident = een beroerte

* Extinctie = doven

* Huurwaardeforfait = de denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet
optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de
woning door de gemeente

* Intermitterend= met tussenpozen verschijnend of werkend

* Indicatiestelling = het vaststellen van de zorgbehoefte door een medewerker van het Centrum
voor Indicatiestelling

* Mantelzorg = zorg die niet in het kader van een hulp verlenend beroep wordt gegeven aan een
hulpbehoevende door één of meer leden van diens directe omgeving, waarbij de
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie

* Netwerkstress = stress die kan ontstaan als er door de ziekte en/of het zorgproces problemen
ontstaan in of met 'de achterban', het eigen gezin van de mantelzorger, of met het familiale
netwerk

* Osteoporose = ziekte die de beenderen aantast. De beendermassa vermindert en de
beenderen worden poreus. Een gevolg is een toename van het risico op breuken en
wervelinzakkingen

* Prognose = voorspelling omtrent het verloop van een ziekte

* Relatiestress = stress die ontstaat door zeer veel energie in de omgang met de
hulpbehoevende te steken waardoor de mantelzorger zal geneigd zijn zijn verdriet of
problemen voor zichzelf te houden en niet met de zorgbehoevende te delen

* Reuma = verzamelnaam voor aandoeningen in spieren, pezen of gewrichten die aldaar pijn en
stijfheid veroorzaken

* Transmuralisering = de verplaatsing van de zorg die tot dan toe verleend werd binnen de
muren van een ziekenhuis of voorziening

* Vergrijzingsgolf = steeds stijgen in gemiddelde leeftijd

* Zorgstress = de zorg kan de mantelzorger opslokken, hun een eigen leven deels of geheel
ontnemen waardoor het leven geconcentreerd raakt rond het zorgproces

Synthese:

Mantelzorgers zijn mensen uit de dichte omgeving van de hulpbehoevende die geen professionele hulp bieden. In de toekomst zal de vraag naar zorg stijgen en het aanbod aan zorg dalen.
Het mantelzorgproces start bij de vraag om hulp, dit kan zowel acuut als sluipend. Bij de hulpvraag wordt er ingesprongen door de mantelzorger, die helpt waar nodig.
Er zijn verschillende relatiepatronen bijvoorbeeld: partner of (schoon)dochter,… elk met hun eigen motieven. Mantelzorg kost tijd, veel energie en geld maar er zijn ook baten zowel immaterieel als materieel. De afweging van kosten en baten hangt af van de draagkracht, de ziekte en symptomen, de fysieke problemen als gevolgen van het zorgen, de woonomstandigheden en de woonomgeving. Er wordt ook gezorgd voor ondersteuning voor de mantelzorger zoals: thuiszorg, huisarts of geriater, opvangvoorzieningen, tussenvoorzieningen, ziekenhuis, verblijfszorg,…
Om mijn synthese wat te illustreren, heb ik voor een powerpointpresentatie gezorgd. powerpoint