Artikel van Liza

Dat kunt u best zelf : zorg voor autonomie van ouderen met een psychiatrische achtergrond in het verzorgingshuis


Een correcte referentie van het artikel:

Pols, J. , Depla, M.F.I.A. , De Lange, J. (2000). Dat kunt u best zelf: zorg voor autonomie van ouderen met een psychiatrische achtergrond in het verzorgingshuis. Maandblad Geestelijke volksgezondheid,55, 3-15

De context van het artikel:

Het artikel ‘Dat kunt u best zelf : zorg voor autonomie van ouderen met een psychiatrische achtergrond in het verzorgingshuis’ komt uit het vakblad ‘Maandblad Geestelijke volksgezondheid’. De uitgever van het vakblad is het Trimbos-instituut. Het artikel toont aan welke autonomie geschikt is voor een persoon, ze doen dit aan de hand van verschillende soorten benaderingen.

De auteur:

-Wie schreef het boek?
Het artikel werd geschreven in 2000 door 3auteurs: Pols, J. , Depla, M.F.I.A. , De Lange, J.

- Wordt er in het boek zelf informatie gegeven over de auteur?
In het artikel wordt zelf niets gezegd over de auteurs, er wordt enkel naar verwezen bovenaan in het artikel, onder de titel.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?
J. Pols : /
M.F.I.A. Depla: wetenschappelijk medewerker bij het Programma Ouderen, Trimbos-instituut, in Utrecht
J. de Lange: wetenschappelijk medewerker bij het Programma Ouderen, Trimbos-instituut, in Utrecht

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?
J.Pols: 'E-mental health' , 'Zorg op het grensvlak van psychiatrie en verzorgingshuis', 'Burgerschap in relaties', ' De etnografie van goede zorg'
M.F.I.A. Depla : ' Zorg op het grensvlak van psychiatrie en verzorgingshuis'
J. de Lange : 'Strijd in de werkrelatie', 'Zorg op het grensvlak van psychiatrie en verzorgingshuis'

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
Het is een overzichtelijk artikel met een logische structuur. Op het voorblad krijgen we een weergave van de titel, de auteurs, de naam van waar het artikel afkomstig is en een inhoudstafel. Het artikel is verder onderverdeeld in vetgedrukte tussentitels en alinea’s. Naast elke alinea staat tussen haakjes welke bron men gebruikte. Op het einde van het artikel staat en lijst met alle geraadpleegde literatuur.

b. Wat zijn de tussentitels ?
Inhoud, Achtergrond en opzet van het onderzoek, De verzorgende benadering: zelf doen wat je kunt, De probleemgerichte benadering: zelf verantwoordelijk zijn, De normaliserende benadering: zelfverwezenlijking, Discussie: welke autonomie voor wie, Conclusie en Literatuur. De tussentitels zijn vetgedrukt.

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
Alle bronnen staan tussen haakjes in de tekst. De bronnenlijst is terug te vinden op de twee laatste pagina’s van het artikel en worden op correcte wijze vermeld.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
Tussen verschillende tussentitels komen fragmenten een bod, dit is om wat vooraf werd besproken duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld uit het dagelijkse leven.

Bronnen

  • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
  • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Maandblad Geestelijke volksgezondheid

Organisatie

  • Het Trimbos-Instituut

Specialisten

  • Jeannette Pols
  • Marja Depla
  • Jacomine de Lange

Woorden

Bipolaire stoornis = is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief.

Geconditioneerd gedrag = dat gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt

Expertise = onderzoek door deskundigen ; deskundigheid

Manie =een ernstige ziekelijke stemmingsstoornis

Prioritering = aangeven wat het belangrijkste is en dus wat eerst moet gebeuren

Stemmingsstoornis = een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert

Synthese

Aan de hand van drie verschillende benaderingen krijgen we een duidelijk beeld over welke autonomie het best geschikt is voor iedere hulpbehoevende oudere. Het gaat om de verzorgende, de probleemgerichte en de normaliserende benadering.
Bij de verzorgende benadering ligt de nadruk op 'zelf doen', actief zijn of zelf iets doen verhoogt het gevoel van eigenwaarde. In de probleemgerichte benadering is genezing van psychiatrische stoornissen het ideaal, teamleden stellen zich consequent op ( bij iedere stoornis past een specifieke benadering). Bij de normaliserende benadering staat 'zelfrealisatie' centraal, belangrijk is dat het individu in staat is activiteiten te ondernemen die voor hem of haar betekenisvol zijn. Of de persoon in kwestie dat allemaal zelf doet is van minder groot belang.

Autonomie is, voor ouderen, zeker geen garantie op meer inspraak.
Ouderen zullen zich beter voelen in een klassieke verzorging dan een normaliserende benadering. Hulpbehoevende ouderen zien zelfstandigheid, de dingen zelf doen, meestal niet als een vooruitgang.

powerpoint (automatisch verloop)