Artikel van Shari

Lesa, Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak: Dementie

cp_dementie.jpg

Een correcte referentie van het artikel:

Lesa, Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak: Dementie (2009), Boomsma LJ, Boswijk DFR, Bras A, Kleemans NVVA-Handreiking Diagnostiek van dementiewoonzorgvorm

De context van het artikel:

Het artikel ‘Lesa, Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak: Dementie (2009)’ vindt je terug op de website: http://verenso.artsennet.nl/Artikel/LESA-Dementie-1.htm Dit is een website over verenso. Verenso ondersteunt specialisten uit de ouderenzorg.

De auteur:

-Wie schreef het artikel?

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Dementie (2009) is opgesteld door een werkgroep van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde/sociaal geriaters. De NVVA, die als trekker heeft opgetreden, en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beogen met deze LESA betere zorg te bieden voor patiënten met dementie en hun naasten.

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs?
Ja, er wordt uitleg gegeven over specialisten ouderengeneeskunde/ sociaal geriaters. En ook over de NVVA en de NHG.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?

Het NHG is een vereniging en heeft een bestuur, een Verenigingsraad met een adviesfunctie ten aanzien van het inhoudelijke beleid en een Raad van Toezicht die toetst of het gevoerde beleid en de financiële resultaten overeenkomen met hetgeen daarover in het NHG-Jaarplan is vastgelegd.
NVVA (Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen) werkt samen met Verenso. Hun doelgroep zijn vooral ouderen.

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?
Niets anders

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?

Het artikel heeft een logische volgorde, er staat ook nog een schema in om het beter te begrijpen, moeilijke woorden worden onderaan uitgelegd en er staan een paar kadertjes met de kernpunten uit de lange tekst.

b. Wat zijn de tussentitels ?

Niveau 1: Inleiding, achtergronden, Kernpunten, Uitgangspunten, inbreng van de patiënt, Afweging door de betrokken hulpverleners, samenwerking, Continuïteit van de zorg, Voorwaarden voor goede samenwerking, Regionale werkafspraken, Checklist voor bespreking in de regio, totstandkoming en literatuur.
Niveau 2: begrippen, dementie in Nederland, Huisarts, Verpleeghuisarts/sociaal geriater, signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding, Voorwaarden praktijkvoering en informatieuitwisseling, Voorwaarden (gezamenlijke) deskundigheidsbevordering, De volgende vragen zijn behulpzaam bij het maken van afspraken,

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?

De bronnen vind je onderaan de tekst bij ‘Totstandkoming’ en ‘literatuur’.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?

Er wordt gebruik gemaakt van kolommen, dit maakt het zeker en vast overzichtelijk.

Maak een lijste met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen

NVKG, CBO. Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze
behandeling van dementie. Alphen
aan den Rijn: Van Zuiden, 2005. Ook te raadplegen
via www.cbo.nl.

* Organisaties betrokken bij het thema

NVVA
NHG

* Specialisten

C. Guijken
G. Kamminga
R. Faas
M. Sprey
A. de Vos
F. Mascini
A. Rijken

* Definities en moeilijke woorden

Complexe problematiek: Bij complexe problematiek
is er sprake van één of meer van de
volgende problemen, die vaak een interactie
met elkaar zullen hebben: cognitieve
beperkingen, lichamelijke handicaps, multimorbiditeit
, polyfarmacie, psychosociale problematiek (waaronder probleemgedrag).

Casemanager: Een hulpverlener die de dementerende
patiënt en zijn naasten begeleidt ,
ondersteunt en zorgt voor continuïteit in
en afstemming van het zorgaanbod.

Synthese

Dit artikel is opgesteld door Werkgroep van huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) en verpleeghuisartsen/sociaal geriaters namens de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters(NVVA). Het gaat over de eerstelijnssamenwerking met als onderwerp dementie. Dementie is een klinisch syndroom, gekenmerkt door geheugenstoornissen en één of meer andere cognitieve stoornissen (afasie, apraxie, agnosie). Als doel hebben ze om een betere zorg te geven voor patiënten met dementie en hun naasten. Om dit te creëren vertrekken ze vanuit een spectrum aan klinische syndromen, veroorzaakt door verschillende hersenziekten.
In dit artikel bespreken ze ook het aantal mensen uit Nederland die lijden aan dementie, bespreken apart per helpende persoon (huisarts, verpleegster,kinesist,…)
hoe ze deze mensen met dementie helpen. Ze leggen ook specifiek uit welke methoden ze gebruiken en hoe ze het aanpakken.
Ook worden er tips gegeven met hoe de begeleiders, huisdokters, verpleegkundigen,… het best samenwerken als team om zo klantgerichter te kunnen werken.
Er wordt ook aandacht besteed aan regionale werkafspraken en dat is ook niet onbelangrijk.
Ze bespreken in het artikel hoe ze dit doen en welke hulp ze aan de naasten ook nog aanbieden.

De synthese kunt u terugvinden in de powerpoint

Onderwerp artikel