Juridisch

Hieronder komen de juridische publicaties aan bod.

  • HET OUDERENZORGDECREET Reactienota door de VVSG, goedgekeurd door het directiecomité van 18 april 2008 (Bestandsformaat: Microsoft Word)
  • 7 OKTOBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen (bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm)
  • Ministerieel besluit van 9 december 2009 houdende de vastlegging voor de ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf van de evaluatiecriteria voor de programmatie vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (B.S.12.01.2010).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 houdende de aanstelling en de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad ( B.S. 23.IX.2005).

Bijvoorbeeld: Decreet van 13 maart 2009 Woonzorgdecreet (B.S.14.05.2009), inw. 01.01.2010.

  • ‘16 JULI 2010. - Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 2.989 EUR aan de VZW « Inform'action », in het kader van het opzetten van een sensibiliseringscampagne met betrekking tot de problematiek rond intrafamiliale mishandeling van ouderen’