Moeilijke Woorden

Hieronder vind je een lijst van moeilijke woorden, die je op weg kunnen helpen bij het verkennen van ons thema 'hulpbehoevende ouderen'.

A

Aandachtsfunctionaris
Is geïnteresseerd in het onderwerp en heeft al enige ervaring met de hulpverlening. Je kunt deze persoon consulteren bij signalen en vermoedens. De aandachtsfunctionaris geeft advies en scholing, registreert meldingen en houdt bij wat er in specifieke situaties is gedaan.
Additionele kosten
bijkomende kosten
Adequaat
passend
ADL-hulp
ADL-hulp of ADL-assistentie vervangt als het ware de armen en/of benen van de gehandicapte bewoners (ADL = Activiteiten Dagelijks Leven)
Affect
aandoening van het gemoed
Antidotum
tegengif
Apathie
gevoelloosheid
Archetype
voorstellingen uit het verleden
Attributie
toewijzing van rechtsmacht

B

Belevingsgerichte zorg
zorg gericht naar de juiste ervaringen met iemand
Bipolaire stoornis
is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief.

C

CARA
Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen: Deze verzamelnaam werd gebruikt voor langdurige aandoeningen van de luchtwegen
Casemanager
Een hulpverlener die de dementerende patiënt en zijn naasten begeleidt , ondersteunt en zorgt voor continuïteit inen afstemming van het zorgaanbod.
Casuïstiek
toepassing van de algemene ethische regels op concrete gevallen en situaties; leer van de oplossing van de gewetensvragen
Cluster
opeenhoping, geheel, "tros"
Comorbiditeit
het gelijktijdig aanwezig zijn van twee of meer medische diagnoses bij het zelfde individu.
Competent
bekwaam
Complex
samengesteld, ingewikkeld, samengesteld geheel, (psych.) geheel van ziekelijke ideeën
Complexe problematiek
er is sprake van één of meer van de volgende problemen: cognitievebeperkingen,lichamelijke handicaps, multimorbiditeit, polyfarmacie,…
Consolideren
iets ergens mee vastleggen, verduurzamen of sterker maken
Conformatie
het gelijkvormig maken
Consideratie
overweging
Constructieve humor
humor gericht op een positief resultaat, humor die opbouwend is
Continuüm
een aansluitend geheel
coping
wijze waarop mensen omgaan in hun omgeving met hun problemen
CVA
Cerebro Vasculair Accident: een beroerte

D

Destructieve humor
vernietigende humor
Determinanten
bepalende factor in een ontwikkeling of een toestand
Differentiatie
proces waarbij zaken meer en meer gaan verschillen van elkaar
Dilemma
lastige keuze tussen twee onaangename zaken
Disability
duidt op de gevolgen van een ziekte voor het dagelijks functioneren. Het omvat functies die nodig zijn voor de zelfzorg en het zelfstandig leven, alsook het vermogen om activiteiten uit te voeren die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven.

E

Eenzaamheid
een negatief beleefde situatie van gemis aan betekenisvolle sociale contacten met andere mensen, een situatie waarin men onvrijwillig verkeert.
Eenzaamheid
het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties
Endorfine
door het lichaam gemaakte morfineachtige stof
Existentieel
betrekking hebbend op het bestaan
Expertise
onderzoek door deskundigen ; deskundigheid
Extinctie
doven

F

Frailty
Volgens Fried gaat het over de aan leeftijd gebonden kwetsbaarheid. Volgens Verbrugge is frailty een syndroom waarbij verschillende gebieden van het functioneren slechter worden met het stijgen van de leeftijd.
Frequentie
het herhaaldelijk weerkeren, getal dat aangeeft hoe vaak iets voorkomt, aantal trillingen per seconde
Functionele performantie
aard en hoeveelheid van de regelmatig verrichte activiteiten

G

Geconditioneerd gedrag
dat gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt
GFI
Groningen Frailty Indicator. Een vragenlijst waarvan uit de antwoorden kan worden besloten hoe hoog de frailty van een persoon is, is die gelijk aan het gemiddelde of ligt die hoger of lager.
Geïnitieerd
initiëren = invoeren

H

Hedonisch
leer dat zinnelijk genot het richtsnoer van het menselijk handelen hoort te zijn en het hoogste goed is
Huurwaardeforfait
de denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente
Hypochondrie
voortdurende en overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid, neiging zich ziekten in te beelden of deze te overdrijven

I

Idealisme
'het bezitten, het bevatten van idealen'
Idealiter
als ideaal bezien
Impasse
moeilijke positie waaruit men zich niet kan redden
Inadequaat
niet passend
Indicatiestelling
het vaststellen van de zorgbehoefte door een medewerker van het Centrum voor Indicatiestelling
Indicator
factor die iets aangeeft
Interventie
tussenkomst
Intermitterend
met tussenpozen verschijnend of werkend
Isolatie
afzondering, afsluiting

K

L

M

Manie
een ernstige ziekelijke stemmingsstoornis
Mantelzorg
zorg die niet in het kader van een hulp verlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meer leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie

N

Netwerkstress
stress die kan ontstaan als er door de ziekte en/of het zorgproces problemen ontstaan in of met 'de achterban', het eigen gezin van de mantelzorger, of met het familiale netwerk

O

Objectieve sociale isolatie
een van buitenaf waarneembaar ontbreken van contacten met mensen
Osteoporose
ziekte die de beenderen aantast. De beendermassa vermindert en de beenderen worden poreus. Een gevolg is een toename van het risico op breuken en wervelinzakkingen

P

Pensioenmigratie
migratie van gepensioneerden, m.n. naar minder centraal gelegen delen van het land, of naar het buitenland, bv. omdat daar meer natuur is om te recreëren en/of omdat de kosten van wonen en levensonderhoud er lager zijn
Prevalentie
het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op een bepaald moment
Prioritering
aangeven wat het belangrijkste is en dus wat eerst moet gebeuren
Prognose
voorspelling omtrent het verloop van een ziekte
Pulmonaal
de longen of longvaten betreffend

Q

R

Regressie
terugkeer tot een vroeger stadium
Relatiestress
stress die ontstaat door zeer veel energie in de omgang met de hulpbehoevende te steken waardoor de mantelzorger zal geneigd zijn zijn verdriet of problemen voor zichzelf te houden en niet met de zorgbehoevende te delen
Respondent
iemand die antwoordt op een enquête
Reuma
verzamelnaam voor aandoeningen in spieren, pezen of gewrichten die aldaar pijn en stijfheid veroorzaken

S

Satisfactie
de mate waarin de behoefte van een cliënt wordt bevredigd
Significant
veelbetekenend
Stemmingsstoornis
een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert
Supervisie
sturend, leidinggevend toezicht
Sympathisch zenuwstelsel
zenuwstelsel dat de werking van de inwendige organen regelt

T

Transmuralisering
de verplaatsing van de zorg die tot dan toe verleend werd binnen de muren van een ziekenhuis of voorziening

U

Uitkristalliseren
een vaste vorm krijgen

V

Validatieonderzoek
onderzoek naar de erkenning van een wissel
Vergrijzingsgolf
steeds stijgen in gemiddelde leeftijd

W

X

Y

Z

Zorgstress
de zorg kan de mantelzorger opslokken, hun een eigen leven deels of geheel ontnemen waardoor het leven geconcentreerd raakt rond het zorgproces