Politiek

Hieronder vindt u alle gevonden publicaties die te maken hebben met het politieke aspect.

  • ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 houdende de aanstelling van het Vlaams Ouderen Overleg Komitee als Vlaamse Ouderenraad en houdende subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005’ (http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10693)
  • Partijstandpunt CD&V:

CD&V zegt: ‘Onze 60-plussers hebben nog een pak energie in huis en voelen precies wat er onder de ouderen leeft. CD&V Senioren hebben vanuit hun eigen dynamiek en ervaring een aparte werking opgezet om rond thema’s die senioren aanbelangen standpunten in te nemen en acties uit te werken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rechten van ouderen verzilverd worden. Als lid maak je automatisch deel uit van de plaatselijke werking en ben je steeds welkom op alle CD&V Senioren-activiteiten.’ (bron: http://www.cdenv.be/partij/senioren )

  • Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening (B.S.28.III.2002) (Zie: http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10487)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening […]41moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen (B.S. 30.VIII.1985) (zie:http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10710)
  • Het is een partijstandpunt van het CD&V van Landen in verband met de sociale zaken van hulpbehoevende ouderen:

gemeentelijke steun voor minderbedeelden, o.a. premies aan familieleden die bejaarden/gehandicapten thuis verzorgen (mantelzorg).
organisatie van een mindermobielen-centrale.
Aangepaste opvang, verzorging en huisvesting voor alle ouderen.
modernisering en uitbreiding van het OCMW-rusthuis.
bouw van service-flats en aangepaste woningen voor hoogbejaarden.
organisatie van tijdelijke opvang voor zwaar-zorgbehoevende bejaarden (kortverblijf).
(bron: http://landen.cdenv.be/Sociale_zaken.11778.0.html)

  • De CD&V van Brugge investeert in de ouderenzorg. Aanbieden van moderne infrastructuur, aangepast aan de hedendaagse noden en vereisten, is een belangrijk onderdeel.

In Brugge maakt(e) het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werk van enkele ingrijpende bouwprojecten. WZC Van Zuylen (Sint-Kruis) kreeg een nieuwbouwvleugel en in februari werd het heropgebouwde WZC De Zeventorentjes (Assebroek) geopend. Ondertussen wordt ‘naarstig’ gewerkt aan een nieuw WZC Fabiola (Sint-Andries) en een bijkomend WZC: De Vliedberg (Sint-Pieters). Straks wordt ook de planning voor WZC Ten Boomgaarde (serviceflats) opgemaakt. Een totale investering van 38 miljoen euro tussen 2010 en 2012.
(http://brugge.cdenv.be/Het_OCMW_investeert_in_oudere.21645.0.html)

  • Een standpunt van de sp.a luidt: “Christelijke rusthuizen staan niet boven de wet”. Zorgnet stelde een tijdje geleden hun Masterplan Ouderenzorg voor. Daar pleit men voor ouderenzorg die de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor de kwetsbare oudere garandeert. sp.a staat echter nogal wantrouwig tegenover dit Masterplan want over euthanasie wordt er niet gesproken. Rusthuisbewoners behouden nog altijd hun rechten en dan ook het recht op euthanasie. Hierover kunnen mensen maar weinig informatie krijgen en dat is niet juist volgens sp.a. zorgnet mag de ethische waarden niet opleggen aan de bewoners, zo stelt ze zich boven de wet.
  • Dit is een voorbeeld van een partijstandpunt over euthanasie bij bejaarden met dementie:

Op woensdag 21 maart was een van de onderwerpen in het programma Terzake op Canvas, de overeenkomst in het parlement om euthanasie te legaliseren. De euthanasiecommissie in de senaat had namelijk net het voorstel goedgekeurd dat in bepaalde gevallen euthanasie toestaat. Met andere woorden: ongeneeslijk zieken kunnen, als ze er nadrukkelijk om vragen, het verlossende spuitje krijgen.Wat zeer opmerkelijk is, is dat demente bejaarden niet in de regeling zijn opgenomen.De commissie heeft zich namelijk laten vertellen dat die niet ondraaglijk lijden.Bij de vraag waarom de demente bejaarden niet in de regeling zijn opgenomen, antwoordde Janine Leduc, VLD- senator en een van de drijvende krachten achter het wetsvoorstel: ‘Dementie alleen is geen reden om euthanasie te krijgen. Men zegt dat dementie een persoonlijkheidsverandering teweeg brengt en dat demente bejaarden geen ongelukkige, dus geen lijdende bejaarden zijn. (http://www.scholieren.com/werkstukken/2254)

  • Partijstandpunt Groen!: Ouderen mogen niet ‘out’ zijn, ze mogen niet buiten de samenleving worden geplaatst, maar moeten juist worden opgenomen en aanvaard worden in de samenleving. Ze pleiten voor een samenleving waarin elke oudere zich thuis voelt en waar de oudere ook iets kan bijdragen aan de samenleving. Groen! Wil de mensen de kans geven om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en wil sterker inspelen op de diversiteit tussen ouderen.

*‘De ouderenzorg in Nederland gaat er de komende jaren op vooruit, volgens regering Rutte-Verhagen. Het kabinet trekt bijna 1 miljoen euro uit voor betere zorg, waardoor 12.000 extra medewerkers aangesteld kunnen worden. Zorginstellingen moeten kleiner worden, zodat de zorg verbetert en er effectiever tegen lagere kosten kan worden gewerkt. Toch vindt het CSO, koepel voor de ouderenorganisaties, dat ouderen zwaarder worden belast.’

  • Bevoegde minister: Jo vandeurzen

Nieuw standpunt van Vandeurzen:
12 maart 2010 - Jo Vandeurzen promoot training leidinggevenden in de ouderenzorg
De vzw Vlaamse Verpleegunie krijgt van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen centen om met leidinggevenden in de ouderenzorg aan “action learning” te doen, zodat ze beter geoutilleerd kunnen omgaan met ethische knelpunten in hun job. Dit moet tegelijk uitmonden in kwaliteitsvollere ouderenzorg. De subsidiëring van het project beloopt 37.000 EUR en zal besteed worden aan een bescheiden vergoeding aan de begeleiders en trainers.